fbpx
29. januar 2020

Der er forretning i tilbagestrømnings-sikringer

Af: Leon Buhl. Redigeret af Lasse Andersen

Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer er et overset forretningsområde for vvs-installatørerne, mener Leon Buhl.

Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer er et område, der er stærkt overset af installatørerne. Der installeres hvert år rigtigt mange tilbagestrømningssikringer, både simple typer, for eksempel i forbindelse med vandmålerinstallationen, men også mere komplicerede anordninger, der kræver vedligeholdelse for at sikre, at de altid fungerer efter hensigten. Netop regelmæssig vedligeholdelse er både et krav men også en nødvendighed, for at vi alle kan være sikre på altid at kunne få rent drikkevand.

Flere vandforsyningsselskaber overvejer at gå ind på området, i hvert fald på egne anlæg som for eksempel pumpestationer og rensningsanlæg, da der ofte ikke er installatører, som kan eller ønsker at tage sig af opgaven med at servicere denne type komponenter.

<mr>Hvad siger bygningsreglementet?
Bygningsreglementet stiller krav til installation af tilbagestrømningssikringer – både for at sikre den interne installation i bygningen men også for at sikre den offentlige vandforsyning mod forurening fra eventuelt svigtende tilbagestrømningssikringer i bygningen. Reglementet henviser her til standarden DS/EN 1717 samt rørcenteranvisning 015, som det niveau sikringen skal foregå på for at opfylde kravene i reglementet.

Endelig siger Bygningsreglementet også, at de monterede tilbagestrømningssikringer skal vedligeholdes og efterses. I den sammenhæng henviser reglementet til den standard, der hedder DS/EN 806-5, som værende metoden til at opfylde reglementets krav.

<mr>DS/EN 806-5
Standarden angiver både, hvor ofte en tilbagestrømningssikring skal efterses, samt med hvilke intervaller den skal serviceres. Derudover er det i standarden angivet, hvordan de enkelte tilbagestrømningssikringer skal serviceres.

Følgende skema er eksempler fra standarden på krav til vedligehold af forskellige typer af tilbagestrømningssikringer.

Som det fremgår af skemaet, skal tilbagestrømningssikringer, der dækker medium kategorier højere end medium kategori 2 vedligeholdes enten hvert halve eller hele år.

Vandforsyningernes normalregulativ
Vandforsyningerne har gennem deres normalregulativ mulighed for at stille særlige krav om både installation og vedligehold af tilbagestrømningssikringer – for så vidt angår sikringen af den offentlige vandforsyning. Sikringen af den offentlige vandforsyning er både i Bygningsreglementet, DS/EN 1717, og vandforsyningernes regulativ, angivet som en tilbagestrømningssikring anbragt umiddelbart ved indgangen i bygningen og inden afgrening til anden installation. Tilbagestrømningssikringen skal, når der er tale om bygninger for industri, landbrug eller tilsvarende, være af en type, som dækker den maksimale risiko, der er for forurening fra installationen. Det betyder ofte i praksis, at der skal installeres en sikring, som dækker kategorierne 3 eller 4.

Da der normalt også skal kunne tappes drikkevand i bygningen, kan en sikring i form af et luftgab mediumkategori 5 ikke anvendes her, da tappet vand ikke længere er drikkevand.

I vandforsyningernes normalregulativ er følgende angivet vedrørende montering og vedligehold af tilbagestrømningssikringer:

8.1.6 Forsvarlig funktion
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.
Da normalregulativet for vandforsyninger er godkendt af den lokale kommunalbestyrelse, skal det derfor ses som en lokal lovgivning inden for det specifikke område. Det er derfor vandforsyningerne kan stille direkte krav til deres kunder om at få installeret og vedligeholdt tilbagestrømningssikringer.

Eksempel på service
I DS/EN 806-5 er det gennemgået, hvordan hver enkelt type af tilbagestrømningssikring skal kontrolleres og vedligeholdes.

Vedligehold:
– Skil og rens filterindsatsen.
– Afprøv tætheden af ventiler og pakninger.
– Afprøv åbning og udløbsåbningen.
– Rens luftgabet til afløbet og udløbsåbningen.
– Afprøv tryk (statisk og dynamisk tryk, differenstryk) med egnet måleudstyr.
– Kontroller, at tilbagestrømningssikringen virker i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Dokumentation:
I forbindelse med vedligeholdelsen af tilbagestrømningssikringen skal resultaterne af disse registreres som dokumentation. Standarden angiver, at følgende skal registreres:

– Dato for afprøvning.
– Prøvningsresultater, blandt andet fra målingerne med måleudstyr.
– Navn på den der har udført prøvningerne.
– Relevante bemærkninger om tilstand.
– Oplysninger om hvilke reparationer der er udført på sikringen.

I tilfælde af eventuelle fejl i en enhed til tilbagestrømningssikring skal ejeren straks informeres, og vandforsyningen i tilløbssiden af enheden skal isoleres, indtil enheden er repareret eller udskiftet.

Der skal anvendes det måleudstyr, som er foreskrevet af fabrikanten. Det er vigtigt, at den, der anvender måleudstyret, har fået tilstrækkelig uddannelse i anvendelsen af dette, og at måleudstyret altid er vedligeholdt og i orden.