fbpx
14. januar 2019

Køleloft med hybrid ventilation skaber bedre indeklima og energibesparelser

Af: Vagn Holk, sektionsleder ved Teknologisk Institut, Babette Peulicke Slott, energiantropolog ved Teknologisk Institut og Asger Skød Søvsø, specialist ved Teknologisk Institut

Det er muligt at forbedre indeklimaet på skoler, samtidig med at der opnås energibesparelser, viser et nyt forskningsprojekt. Resultaterne er opnået ved at udnytte et køleloft til hybridventilation kombineret med en intelligent styring.  

Ventilation og køling kan være både komplekst og ressourcekrævende. To netop afsluttede projekter støttet af Elforsk og InnovationsFonden har derfor udviklet en løsning, som kombinerer et eksisterende køleloft ”Cool Ceiling” med hybrid ventilation og intelligent styring. Konceptet er udviklet og testet i et samarbejde mellem JS Ventilation og Teknologisk Institut.

Køleloft med hybridventilation

I projektet er der blevet udviklet et hybridkøleloft. Køleloftet giver mulighed for at tilføre lokaler frisk luft med temperaturer ned til 13 grader, uden at det giver trækgener. I stedet udnyttes pladsen over et nedhængt loft som trykkammer, og der kræves derfor ikke kanalføring. Loftet køler på to måder: Dels ved indblæsning via armatur og dels ved afkøling af selve stålloftspladerne, som derefter afgiver kulde.

Uden for vinterhalvåret er det muligt at udnytte hybriddrift: Her tages den friske luft direkte ind over loftet gennem spjæld i facaden, kun drevet af udsugningsventilatoren. Da luften ikke skal passere en ventilator, som normalt opvarmer luften, bliver det dermed muligt at opnå en køligere indblæsningstemperatur, hertil kan der opnås energibesparelser sammenlignet med traditionel ventilation. Skift mellem traditionel- og hybrid-drift varetages af en intelligent styring.

Forbedret indeklima påvist

Som en del af projektet har hybridkøleloftet været installeret på en skole for at eftervise effekten i praksis. Der er løbende blevet logget data i to klasselokaler for at evaluere indeklimaet; ét lokale med køleloftet og hybrid ventilation installeret og ét referencelokale med den oprindelige mekanisk balancerede ventilation.

Resultaterne viser, at det fra starten af maj til slutningen af juni var muligt at udnytte hybriddrift 46 procent af brugstiden. Installationen har været i hybriddrift så snart udetemperaturen har været over 16°C. Under demonstrationen blev der observeret et konstant bedre indeklima i lokalet med hybridkøleloftet sammenlignet med lokalet uden. Rumtemperaturen i lokalet har under hybriddrift været 0,5-1,0°C køligere sammenlignet med referencelokalet.

Reduceret energiforbrug

Foruden et forbedret indeklima kan løsningen resultere i et reduceret energiforbrug til ventilation. Når installationen kører i hybriddrift drives ventilationen udelukkende af udsugningsventilatoren, hvorfor det er muligt at slukke for indblæsningsventilatoren i perioder.

Beregninger viser, at det vil være muligt at spare op til 25 procent af det årlige energiforbrug til ventilation ved brug af hybridkøleloft. Beregningerne tager udgangspunkt i et nordisk klima.

Potentialer

Samlet set har projektet vist, at hybridkøleloftet gør det muligt at opnå både et forbedret indeklima og et reduceret energiforbrug. Da der ikke kræves kanalføring over nedhængt loft muliggøres etablering af ventilation i bygninger med lav etagehøjde.

Det samlede koncept er velegnet til skoler og kontorbyggeri, hvor det dermed løser flere udfordringer.

Figur 1. I hybridkøleloftet kan den friske luft trækkes direkte ind over det nedhængte loft via et spjæld i facaden.

 

Figur 2. Rumtemperaturer i de to lokaler. Lokale 1 har installeret hybridkøleloft, lokale 2 er referencelokale med mekanisk ventilation. Temperaturerne i lokale 1 ligger konstant lavere ved hybriddrift. Hybriddriften er mulig, når udetemperaturen er over 16°C. De fuldt optrukne linjer er tre-dags gennemsnit.

 

Figur 3. Energiforbrug til ventilation for henholdsvis hybridkøleloft og traditionel mekanisk ventilation. Om sommeren, hvor det er muligt at køre hybriddrift og slukke for indblæsningsventilatoren, ses et signifikant lavere energiforbrug.