fbpx
23. januar 2021

Kan vi forlange ekstra betaling?

Spørgsmål besvaret af: Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har som underentreprenør udført en el- og CTS-entreprise for en af­talt entreprisesum. I aftalen er det præciseret, at arbejdet ”udføres til fast tid og pris, og prisregulering vil ikke finde sted.” Vi har dog, efter arbejdet er afsluttet, fremsat et betydeligt krav om ekstrabetaling, da arbejdet viste sig at være væsentligt mere omfattende end forudsat.

Hovedentreprenøren bestrider ikke det arbejde, vi har udført, men han afviser kravet under hen­visning til, at der var en aftalt fast pris, og at der ikke er foretaget projektændringer, der berettiger til kravet.

Er der grundlag for en mængderegulering, når entreprisekontrakten har en aftalt fast pris?


Svar

Af entrepriseaftalen fremgår det, at arbejdet udføres til fast tid og pris, og at prisregu­lering ikke vil finde sted. Derudover indeholder aftalegrundlaget blandt andet en over­sigt over sagsspecifikke udbudsdokumenter fra bygherren. I dokumenterne er det angivet, at ar­bejdet udføres som funktionsudbud, og der er en klausul om, at underentreprenørens for­behold i tilbuddet bortfalder ved indgåelse af aftalen.

Det fremgår også, at intet ekstraarbejde må begynde, uden en aftaleseddel eller en anden skriftlig aftale.

Af det foreliggende materiale fremgår det, at ”Underentreprenøren bekræfter hermed, at det samlede projektmateriale er gennemgået frem til dags dato, og at un­derentreprenøren ikke fremkommer med yderligere ekstrakrav, medmindre projektet ændres”.

Udbudsmaterialet forudsætter, at der installeres et fungerende CTS-anlæg, og som underentreprenør er I som udgangspunkt forpligtet til at udføre entreprisen til den af­talte kontraktsum, medmindre pristillæg er aftalt. Eller at det kan godtgøres, at et yderligere krav er berettiget, fordi der er sket projektændringer.

I forbindelse projekteringen af arbejdet kunne I have forsøgt at sikre jer yderligere betaling for de udvidelser/omlægninger af arbejdet, der lå ud over det, som var forudsat i udbudsmaterialet. For eksempel med aftalesedler eller anden skriftlig dokumentation. Men der foreligger ikke den slags materiale. Og da der ikke er sket yderli­gere projektændringer, jævnfør mødereferater fra projekterings- eller byggemøder, er der ikke grundlag for, at I kan rejse et yderligere ekstra krav.